คาร์เนชันแจกถึงใจ อร่อยไกลกับณเดชน์
 

ตรวจสอบรางวัล

กติกาการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา หรือมารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จริงที่ใช้ในการร่วมรายการ พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งรหัส ที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัลมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ที่มีรหัสที่ใช้ส่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยหลักฐานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรหัสได้
 • หากชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นหลักฐาน มีการดัดแปลง และมีรอยแก้ไขใดๆ หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีหนังสือเดินทางไทย อายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป และจะต้องสามารถเดินทางได้ในวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเอง เช่น ค่าภาษี VAT เป็นต้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (มูลค่าของรางวัลอ้างอิง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด, บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินการรายการ และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด สถานที่รับรางวัล บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัทฯ จะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสสินค้า 1 ตัว ตามด้วยรหัส USSD 9 หลัก ของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ ตามรายการด้านล่างจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 • ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ Facebook : Carnation Aroi Club, Website : www.carnationpromotion.com ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้หลังจากมีการจับรางวัล
 • ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด